داروخانه

25,000 تومان

عکس با کیفیت داروساز در حال بررسی نسخه یک تصویر استوک با کیفیت از خانم داروساز با تجربه در حال بررسی نسخه بیمار در رایانه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز در حال مکالمه با تلفن یک تصویر با کیفیت از خانم داروساز با تجربه با لباس پزشکی در داروخانه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز در حال مشاهده نسخه بیمار یک تصویر با کیفیت از خانم داروساز  در داروخانه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز در حال دریافت وجه یک تصویر با کیفیت از داروساز خانم در حال دریافت وجه دارو از مشتری در داروخانه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز در حال مکالمه با تلفن یک تصویر با کیفیت از داروساز زن جوان و زیبا در حال صحبت با تلفن در حالی که پشت کامپیوتر در داروخانه ایستاده و اطلاعات را با لبخند چک می‌کند.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز و مشتری یک تصویر با کیفیت از داروساز خانم در حال دادن رسید یا نسخه به مشتری می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز و داروخانه یک تصویر با کیفیت از داروساز زن با لباس پزشکی داخل داروخانه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز در داروخانه یک تصویر با کیفیت از زن داروساز در حال کار کردن با سیستم داخل داروخانه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز زن یک تصویر با کیفیت از زن دارو ساز شاد و خوش اخلاق داخل داروخانه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک داروساز یک تصویر با کیفیت از داروساز زن شاد و خندان داخل داروخانه در حال رسیدگی به مشتری می‌باشد.