فونت قلمویی

25,000 تومان

فونت سبک نینجا Santoriu یک قلم انگلیسی فوق العاده زیبا است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

فونت دستنویس و سرهم Blaster یک اسکریپت فونت فوق العاده زیبای انگلیسی است که مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

اسکریپت فونت قلمویی Crunchy یک قلم انگلیسی زیبا است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های مختلف می‌باشد. این قلم زیبا با وزن معمولی طراحی شده است.

25,000 تومان

اسکریپت و براش فونت دستنویس KindSoul مجموعه‌ای از 2 قلم انگلیسی زیبا است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

فونت قلمویی انگلیسی Underfear یک اسکریپت فونت انگلیسی است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد. فونت Underfear با وزن معمولی طراحی شده است.

25,000 تومان

براش فونت انگلیسی Zonester یک اسکریپت فونت دستنویس است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد. فونت Zonester با وزن معمولی طراحی شده است.

25,000 تومان

براش فونت انگلیسی Kurama یک قلم سنس سریف زیبا است که به سبک فونت‌های قلمویی طراحی شده و مناسب جهت استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

براش فونت انگلیسی Brush King یک قلم نمایشی فوق العاده زیبا به سبک قلمویی است که مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی و پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

فونت قلمو ضخیم Adeline یک اسکریپت فونت انگلیسی است که مناسب جهت استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

فونت قلمویی و دستنویس Happy Days یک قلم انگلیسی فوق العاده زیبا و ضخیم است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

فونت قلمویی دستنویس Austellia یک اسکریپت فونت فوق العاده زیبا است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

فونت قلمویی کثیف Dirty Brush یک قلم انگلیسی فوق العاده زیبا است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.