افکت صدای آینده نگر

25,000 تومان

افکت صدای آنومالی رادیواکتیو انتزاعی - تخیلی یک جلوه صوتی زیبا است که از آن می‌توانید در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص گیم و بازی‌های موبایل یا PC استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت صدای فعال سازی ایمپلنت دندانپزشکی یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای اسپری پزشکی و شفا بخش یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای کاشت ایمپلنت دندانپزشکی یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای برداشتن ایمپلنت دندانپزشکی یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای دریل جراحی پزشکی (دندانپزشکی) یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای استفاده از جعبه کمک های اولیه یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای پایگاه متروکه ترسناک سینمایی یک جلوه صوتی انتزاعی - تخیلی فوق العاده زیبا و با کیفیت است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص فیلم‌ها ترسناک می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای پمپ لوله‌های بزرگ و سنگین انتزاعی یک جلوه صوتی آینده نگر و تخیلی است که به صورت لوپ ساخته شده است و مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای پرتاپ موشک فضایی انتزاعی یک جلوه صوتی آینده نگر و تخیلی است که می‌توانید از آن در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص طراحی گیم و بازی استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت صدای وزوز انتزاعی و آینده نگر یک جلوه صوتی زیبا است که می‌توانید از آن در تولید و ساخت پروژه‌های انتزاعی یا تخیلی استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت صدای انتخاب ربات مجموعه‌ای از 4 جلوه صوتی انتزاعی و تخیلی است که می‌توانید از آن در تولید پروژه‌های مختلف همچون ساخت بازی و گیم استفاده کنید.